Proceedings of the 12th Symposium on Accelerator Science and Technology
October 27 - 29, 1999, Wako, Japan
(Reprinted from "Proceedings of the 12th Symposium on Accelerator Science and Technology")
7BH2 Present Status of KEKB
Shin-ichi Kurokawa (KEK, High Energy Accelerator Research Organization)
p.1
7CH1 Status Report of SPring-8
Noritaka Kumagai (JASRI/SPring-8)
p.4
7CH2 Construction of the RIKEN Superconducting Ring Cyclotron
Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.7
7CH3 Status of the 12-GeV KEK-PS Upgrade Project for the Long-Baseline Neutrino Oscillation Experiment
Hikaru Sato, The Task Force Team (KEK)
p.10
7CH4 RI Beam for Medical Use at HIMAC
M. Kanazawa, A. Kitagawa, S. Kouda, T. Nishino, M. Torikoshi, K. Noda, T. Murakami, M. Suda, T. Tomitani, T. Kanai, Y. Futami, M. Shinbo, E. Urakabe, Y. Iseki (NIRS)
p.13
7CS1 Relaxation Mechanism due to Effusion of Rb Polarization
Katsuya Yonehara, Yasushi Arimoto*, Tamio Yamagata, Masayoshi Tanaka**, Takeshi Takeuchi*** (Konan Univ., *RCNP, **Kobe Tokiwa College, ***Univ. Of Tokyo)
p.16
7CS2 The Effect of an Electrode in Plasma Chamber of RIKEN 18GHz ECRIS (Electron Cyctron Resonance Ion Source)
Yoshihide Higurashi*, Takahide Nakagawa, Masanori Kidera, Yoshitoshi Miyazawa, Masatake Hemmi, Toshiya Chiba, Masayuki Kase, Tadashi Kageyama, Akira Goto, Yasushige Yano (*Rikkyou Univ., RIKEN)
p.19
7CS3 Unexpected Reduction of Spin-exchange Cross Section for Fast 3He+ Ion Incident on Rb Atom
Yasushi Arimoto, Noriyuki Shimakura*, Katsuya Yonehara**, Tamio Yamagata**, Masayoshi Tanaka*** (RCNP, *Niigata Univ., **Konan Univ., ***Kobe Tokiwa College)
p.22
7CS4 A New Laser-Stripping Method for the Proton Storage Ring of Neutron Science (Double Lasers and Undulator Charge Exchange: DoLUCE)
Yasuo Suzuki (JAERI)
p.25
8AH1 Present Status of the RIKEN Ring Cyclotron (RRC)
Masayuki Kase, Akira Goto, Tadashi Kageyama, Makoto Nagase, Shigeo Kohara,Takahide Nakagawa, Kumio Ikegami, Jiro Fujita, Naohito Inabe, Osamu Kamigaito, Masanori Kidera, Misaki Komiyama, Akira Yoneda, Ichiro Yokoyama, Hiroshi Isshiki*, Hiroyasu Akagi*, Ryo Abe*, Noritoshi Tsukiori*, Katsuhiko Takahashi*, Takeshi Maie*, Takayuki Homma*, Kiyoshi Kobayashi*, Ryuichi Ohta*, Yasushige Yano (RIKEN, *Sumiju Accelerator Service Ltd.)
p.28
8AH2 Current Status Report of Femtosecond Triplet Electron Linac at Nucl. Eng. Res. Lab., University of Tokyo
Mitsuru Uesaka, Takahiro Watanabe, Toru Ueda, Koji Yoshi, Tetsuya Kobayashi, Kenichi Kinoshita, Nasr Hafz, Jun Sugahara, Yusa Muroya, Hiroyuki Okuda, Kazuhisa Nakajima, Yosuke Katsumura (NERL)
p.31
8AH3 R&D Status of the C-band RF-System Development for e+e- Linear Collider in Japan
Hiroshi Matsumoto, Tsumoru Shintake, Nobumasa Akasaka, Mitsuhiro Yoshida*, Yuko Takasu*, Yoshihisa Ohkubo**, Jong Seok Oh*** (KEK, *Univ. Of Tokyo, **Toshiba, ***PAL/POSTECH)
p.34
8AH4 Present Status of LEBRA at Nihon University
Isamu Sato, Ichiro Kawakami, Kazuo Sato, Youichi Matsubara, Ken Hayakawa, Toshinari Tanaka, Yasushi Hayakawa, Hiroyuki Nakazawa*, Kazue Yokoyama*, Koichi Kanno*, Takeshi Sakai*, Kazuo Nakahara**, Shozo Amani**, Shigeki Fukuda**, Hitoshi Kobayashi**, Atsushi Enomoto**, Satoshi Ohsawa**, Tetsuo Shidara**, Seiya Yamaguchi**, Takuya Kamitani**, Tsuyoshi Suwada**, Akira Yagishita**, Masahiro Kato**, Kimichika Tsuchiya**, Akira Iwata***, Masayuki Kawai**, Keiji Nomaru***, Humihiko Oda*** (Atomic Energy Research Institute, Nihon Univ., *College of Science and Technology, Nihon Univ., **KEK, ***Kawasaki Heavy Industries)
p.37
8AS1 Hexacolor Problem of Electron Beam from the Linac at LNS
Atsushi Miyamoto, Fujio Hinode, Jirouta Kasagi, Osamu Konno, Akira Kurihara, Masakatsu Mutoh, Masashi Nanao, Masayuki Oyamada, Yoshinobu Shibasaki, Tadaaki Tamae, Tatsuo Terasawa, Hirohito Yamazaki (LNS)
p.40
8AS2 Study on Recirculating Beam Transport and RF Instability for the Energy-recovery Experiment at JAERI FEL
Ryoichi Hajima, Masaru Sawamura, Ryoji Nagai, Nobuhiro Kikuzawa, Nobuyuki Nishimori, Toshiyuki Shizuma, Eisuke J. Minehara (JAERI)
p.42
8AS3 Nonlinear-resonance Analysis of Halo-formation excited by Beam-core Breathing
Yoshito Shimosaki, Ken Takayama* (Kyushu Univ., *KEK)
p.45
8AS4 Studies on the Beam Orbit Change in ATF Damping Ring
Junji Urakawa, Hitoshi Hayano, Kiyoshi Kubo, Nobuhiro Terunuma, Sakae Araki, Takashi Naito, Mikio Takano* (KEK, *Toho Univ.)
p.48
8BH1 Activities of Accelerator and Beam Physics Research at Nuclear Science Research Facility, ICR, Kyoto University
Akira Noda, Hiroyuki Ao, Yoshihisa Iwashita, Eriko Urakabe, Takahiro Kihara, Takashi Sugimura, Toshiyuki Shirai, Hiromu Tonguu, Miho Fujieda, Hirokazu Fujita, Akio Morita (ICR)
p.51
8BH2 The Synchrotron Radiation Facility at Hiroshima University, HiSOR
Kiminori Goto, Eiji Hashimoto, Hirofumi Namatame, Kenya Shimada, Masaki Taniguchi, Shinya Yagi, Katsuhide Yoshida, Atsunari Hiraya, Ichita Endo*, Kenichi Aoki**, Toshitada Hori**, Takeshi Takayama**, Naoki Yasumitsu** (HSRC, Hiroshima Univ., *Graduate School of Science, Hiroshima Univ., **Graduate School of Advanced Science of Matter, Hiroshima Univ., ***Sumitomo Heavy Industries)
p.54
8BH3 Present Status of RF Gun for Highly Brilliant Electron Beam Production in Kyoto University
Kai Masuda, Ryuta Ikeda, Tomohiko Yamaguchi, Toshiteru Kii, Kiyoshi Yoshikawa, Tetsuo Yamazaki (Inst. Advanced Energy, Kyoto Univ.)
p.57
8BS1 Frequency Variable RFQ Operated with TE110 Mode
Kenji Sawada, Kouichi Uno, Shin-ichi Watanabe*, Takeshi Katayama* (Sumitomo Heavy Industries, *CNS, the University of Tokyo)
p.60
8BS2 Accel-Decel Strong Focusing Method for a Tandem Accelerator
Kenshi Sagara, Takao Nakashima, Masako Nakamura, Haruki Urabe, Takanori Yagita, Hikaru Okuda, Nobuo Ikeda, Shunpei Morinobu (Kyushu Univ.)
p.63
8BS3 Present Status of KEKB Vacuum System
Ken-ichi Kanazawa, Shigeki Kato, Yusuke Suetsugu, Hiromi Hisamatsu, Masayuki Sato, Masayuki Shimamoto, Mitsuru Shirai (KEK)
p.66
8CH1 Configurations of Magnet/Power Supplies for a Rapid-Cycling Synchrotron
Fengqing Zhang, Toshikazu Adachi, Hirohiko Someya, Hikaru Sato, Yoshiro Irie (KEK)
p.69
8CH2 Application of Spin-echo NMR to Gradient Magnetic Field Measurement
Shigenori Hiramatsu, Hitoshi Fukuma, Mika Masuzawa, Masayuki Kumada* (KEK, *NIRS)
p.72
8CH3 Considerations of Leakage Flux Effect on a Long Time-Constant of a Transient Eddy Current in Solid-Iron Electromagnets
Kenji Sato, Jun Nakai, Akira Mochihashi, Shiro Ninomiya, Yutaka Takahashi (RCNP)
p.75
8CH4 Investigation of Temperature Dependence of Magnetic Field for Stabilization of the JAERI AVF Cyclotron Beam
Susumu Okumura, Kazuo Arakawa, Mitsuhiro Fukuda, Ikuo Ishibori, Yoshiteru Nakamura, Watalu Yokota, Takayuki Nara, Takashi Agematsu, Hiroyuki Tamura, Akihiko Matsumura, Masami Sano*, Toshiki Tachikawa* (JAERI, *Sumitomo Heavy Industries)
p.78
8CH5 FFAG (Fixed-field Alternating Grandient) Proton Synchrotron
Y. Mori, T. Adachi, K. Koba, S. Machida, R. Muramatsu, C. Ohmori, I. Sakai, Y. Sato, M. Yoshii, R. Muramatsu*, R. Ueno**, M. Matoba**, K. Noda***, M. Kanazawa***, S. Yamada*** (KEK-Tanashi, *Univ. of Tokyo, **Kyusyu Univ., ***NIRS)
p.81
8CS1 Performance of Beam Position Monitor System for KEKB
M. Tejima, M. Arinaga, H. Ishii, K. Mori, S. Hiramatsu (KEK)
p.84
8CS2 Construction of Pulsed MeV Positron Source
Masaki Maekawa, Masakazu Kondo, Sohei Okada (JAERI-Takasaki)
p.87
8CS3 Secondary-Electron-Emission Type of Beam Profile Monitor for the HIMAC-Injector (6MeV/u)
Akio Higashi, Yukio Sato*, Daisuke Ohsawa*, Fuminori Soga*, Suguru Muto**, Yoshinori Hashimoto**, Yuzo Fujita** (Hyogo Prefecture Government, *NIRS, **KEK)
p.90
8CS4 Acceleration of a Single-Bunch Electron Beam at Charges Exceeding 70 nC with the ISIR Linear Accelerator
Shuichi Okuda, Tamotsu Yamamoto, Shoji Suemine, Goro Isoyama (ISIR)
p.93
8CS5 Bunch Shaping by RF Voltage Modulation with a Band-limited White Signal
Takeshi Toyama, Dai Arakawa, Susumu Igarashi, Jun-ichi Kishiro, Eiji Nakamura, Yoshito Shimosaki, Hirohiko Someya, Ken Takayama (KEK)
p.96
9AH1 A Construction and Comissioning of Synchrotron Radiation Monitor for KEK B-Factory
Toshiyuki Mitsuhashi, John W. Flanagan, Shigenori Hiramatsu (KEK)
p.99
9AH2 Bunch Rotation Using Sawtooth RF
Ryosaku Muramatsu, Miho Fujieda, Yoshiharu Mori, Chihiro Ohmori, Yasuo Sato, Masanobu Yamamoto, Mitsutaka Kanazawa*, Koji Noda* (KEK-Tanashi, *NIRS)
p.102
9AH3 Compact X-ray Source Using Electron Linac and Multilayer Target with Ultra-Short Period
Koji Yamada, Teruo Hosokawa (NTT)
p.104
9AH4 Design of CW Microtrons Using a 500 MHz RF Cavity for Industrial Application
Hirofumi Tanaka (Mitsubishi Electric Co.)
p.107
9AS1 Construction of Plasma Micro-Undulator by Laser Interference and Resonant Photoionization
Noriyasu Kobayashi, Yasuo Suzuki, Kiyoshi Hashimoto, Nobutada Aoki, Hironobu Kimura, Chikara Konagai, Satoshi Nakagawa (Toshiba)
p.110
9AS2 Emission of SASE-FEL in the Infrared Region and Measurement of Its Characteristics
Ryukou Kato, Taishi Okita, Tetsuya Igo, Makoto Kuwahara, Toshifumi Konishi, Ravi A. Kumar, Shuichi Okuda, Shoji Suemine*, Goro Isoyama (ISIR, *Unicon System Co.)
p.113
9AS3 JAERI Superconducting RF Linac Based Free Eletron Laser Program
Eisuke J. Minehara, Masaru Sawamura, Ryouji Nagai, Nobuhiro Kikuzawa, Masayoshi Sugimoto, Ryouichi Hajima, Toshiyuki Shizuma, Toshihiko Yamauchi, Nobuyuki Nishimori (JAERI)
p.116
9AS4 Construction and Tuning of an APPLE-2 Type Variable Polarizing Undulator in the SPring-8 Storage Ring
Taihei Shimada,Yoichi Hiramatsu, Ario Nakamura*, Yoshikazu Miyahara (JASRI/SPring-8, *Ishikawajima-Harima Heavy Industries)
p.119
9BH1 2MeV/u APF-IH Linac for Practical Use
Toshiyuki Hattori, Shinjirou Matsui, Noriyosu Hayashizaki, Hiromitsu Tomizawa, Touru Yoshida, Kimikazu Sasa, Katsunori Kawasaki*, Takashi Niizeki**, Katsushi Isokawa***, Masahiro Okamura****, Satoru Yamada***** (RLNR, TIT, *Faculty of Science, TIT, **Tokyo Kasei Univ., ***Toshiba, ****RIKEN, *****NIRS)
p.121
9BH2 Proton Accelerator Employed Vp×B Mechanism and Wakefield by an Intense Electromagnetic Wave
Hiroaki Ito, Mohammad Bakhtiari, Masashi Imai, Noboru Yugami, Yasushi Nishida (Utsunomiya Univ.)
p.124
9BH3 Cocktail Beam Acceleration Technique at JAERI AVF Cyclotron (I)
Watalu Yokota, Mitsuhiro Fukuda, Susumu Okumura, Kazuo Arakawa, Hiroyuki Tamura, Ikuo Ishibori, Takashi Agematsu, Takayuki Nara, Yoshiteru Nakamura (JAERI)
p.127
9BH4 Development of the Multitracer Technique by Using RIKEN Ring Cyclotron
Shuichi Enomoto (RIKEN)
p.130
9BS1 Analysis of X-ray Emission from Caesium Sputter Ion Source by EGS4 Simulation
Toshio Kawanishi, Nobuyuki Sugiura, Toshiso Kosako (RCNST, Univ. Of Tokyo)
p.132
9BS2 Bulk Shielding Estimation on 1GeV Electron Synchrotron Radiation Facility
Takeshi Iimoto, Toshiso Kosako, Nobuyuki Sugiura, Toshio Kawanishi (RCNST, Univ. Of Tokyo)
p.135
9BS3 Development and Application of Pulse Radiolysis Systems in Time Region From Femtosecond to Picosecond
Seiichi Tagawa, Takahiro Kozawa, Shu Seki, Yoichi Yoshida (ISIR, Osaka Univ.)
p.138
9CH1 The First Operation of Laser Electron Photon Facility in SPring-8
J. K. Ahn1, H. Akimune2, A. Asano3, S. Date4 , M. Fujiwara1,3, K. Hicks 5, T. Hotta1, T. Iwata6, N. Kumagai4, T. Matsumura7,3, N. Matsuoka1, T. Mibe1, T. Nakano1, Y. Ohashi4, H. Ohkuma4, H. Shimizu1,7, Y. Sugaya3, M. Sumihama8,3, A. Wakai6, S. C. Wang1, K. Yonehara2, T. Yorita1, M. Yosoi1 (1RCNP, Osaka University, 2Konan Univ., 3JAERI, 4JASRI/SPring-8, 5Ohio State Univ., 6Nagoya Univ., 7Yamagata Univ., 8Osaka Univ.)
p.141
9CH2 Commissioning of NewSUBARU
Ainosuke Ando, Satoshi Hashimoto, Noritaka Kumagai, Yoshihiko Shoji, Yoshihiro Fukuda, NewSUBARU Project Team (NewSUBARU/SPring-8)
p.144
9CH3 Accelerator Complex for the Joint Project of JAERI/NSP and KEK/JHF
Yoshishige Yamazaki, Motoharu Mizumoto*, JAERI/KEK Joint Accelerator Team (KEK, *JAERI)
p.147
9CH4 Proposal of Radioactive Isotope and Nuclear Structure Study Facility (RINSS)
Mingwu Fan (China Institute of Atomic Energy)
p.152
9CH5 MUSES Project at RIKEN RI Beam Factory
Masanori Wakasugi, Yuri Batygin, Naohito Inabe, Takeshi Katayama, Kiyotaka Ohtomo, Tomohiro Ohkawa, Masao Takanaka, Toshiya Tanabe, Shin-ichi Watanabe* (RIKEN, *CNS, the Univ. of Tokyo)
p.155
7P1 Present Status of the Electron Accelerator Facility at the ETL
Tomohisa Mikado, Hideaki Ohgaki, Toshiyuki Ohdaira, Ryoichi Suzuki, Norihiro Sei, Hiroyuki Toyokawa, Kawakatsu Yamada, Suguru Sugiyama, Mitsukuni Chiwaki, Hideo Onuki, Terubumi Saito, Toru Yamada, Hiroshi Shitomi, Hiroki Hane, Shigeo Okabe*, Tetsuo Yamazaki** (ETL, *Okabe Keisoku Kogyosho, **Kyoto Univ.)
p.159
7P2 Present Status of the Smallest Storage Ring Development 1999
Hironari Yamada, Nobuhiko Takeichi, Yauji Kitazawa*, Isao Tohyama*, Kiminori Ozaki, Yuuya Sakai, Kousuke Saka, Andrey I. Kleev**, Genrikh D. Bogomolov** (Ritsumeikan Univ., *Photon Production Lab. Ltd., **P. L. Kapitza Institute)
p.162
7P3 Extraction System of the Electron Strorage and Stretcher Ring, KSR
Takashi Sugimura, Akio Morita, Toshiyuki Shirai, Yoshihisa Iwashita, Akira Noda, Hiromu Tonguu, Hirokazu Fujita (ICR, Kyoto Univ.)
p.165
7P4 Status Report on RIKEN Heavy Ion Linac
Eiji Ikezawa, Shigeo Kohara, Takahide Nakagawa, Osamu Kamigaito, Masaki Fujimaki, Masanori Kidera, Toshimitsu Aihara*, Tomonori Ohki*, Hiroo Hasebe, Hiromoto Yamauchi*, Masayuki Kase, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN, *Sumijyu Accelerator Service)
p.168
7P5 Status Report on the JAERI AVF Cyclotron
Hiroyuki Tamura, Kazuo Arakawa, Yoshiteru Nakamura, Watalu Yokota, Mitsuhiro Fukuda, Takayuki Nara, Takashi Agematsu, Susumu Okumura, Ikuo Ishibori (JAERI)
p.171
7P6 A Status Report of the RCNP Cyclotrons
Shiro Ninomiya, Kenji Sato, Takane Saito, Hitoshi Tamura, Mitsuru Kibayashi, Shinji Ano, Shigeyuki Mine*, Shoji Kaji*, Eiji Kaneko*, Zennosuke Taisei*, Yoji Inata*, Hideki Goto*, Hiroyuki Yana*, Yoichi Ohe*, Masaaki Hikake* (RCNP, *SHI Accelerator Serevice)
p.174
7P7 Beam Commissioning of Stretcher-Booster Ring in Tohoku University
Fujio Hinode, the STB Group (LNS, Tohoku Univ.)
p.177
7P8 Commissioning of an Electron Ring, KSR at Kyoto University
Toshiyuki Shirai, Takashi Sugimura, Yoshihisa Iwashita, Hirokazu Fujita, Hiromu Tonguu, Akira Noda (ICR, Kyoto Univ.)
p.180
7P9 Construction of the IRC for RIKEN RI-Beam Factory
Toshinori Mitsumoto, Akira Goto, Masayuki Kase, Jun-ichi Ohnishi, Yoshitoshi Miyazawa, Hiroki Okuno, Osamu Kamigaito, Naruhiko Sakamoto, Kumio Ikegami, Kazuo Sugii, Toshikazu Hiasa*, Yukio Kumata*, Yasushige Yano (RIKEN, *Sumitomo Heavy Industries)
p.183
7P10 Development of New Picosecond Pulse Radiolysis by Using Laser Photocathod RF Gun
Yoichi Yoshida, Takahiro Kozawa, Akinori Saeki, Shu Seki, Tamotsu Yamamoto, Seiichi Tagawa, Akira Endo*, Yasushi Aoki**, Fumio Sakai**, Jinfeng Yang** (ISIR, Osaka Univ., *The Femtosecond Technology Research Association (FESTA), **Sumitomo Heavy Industires)
p.185
7P11 New Method for Trace Element Analysis using the Electron Cyclotron Resonance Ion Source and Heavy Ion Linac
Masanori Kidera, Takahide Nakagawa, Kazuya Takahashi, Shuichi Enomoto, Takeshi Minami*, Masaki Fujimaki, Eiji Ikezawa, Osamu Kamigaito, Masayuki Kase, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN, *College of Toyooka)
p.188
7P12 Performance of the Electron Gun for the JNC High Power Linac
Yoshio Yamazaki, Tomoki Komata *, Masahiro Nomura (JNC, *PESCO Co., Ltd.)
p.191
7P13 Performance Test of a Photocathode RF Gun
Fumio Sakai, Jinfeng Yang, Masafumi Yorozu, Yasuhiro Okada, Akira Tsunemi, Yasushi Aoki, Akira Endo, Takahiro Kozawa*, Youichi Yoshida*, Tamotsu Yamamoto*, Seiichi Tagawa* (Sumitomo Heavy Industries, *ISIR, Osaka Univ.)
p.194
7P14 Present Status of the SF-ECR Ion Source for the SF Cyclotron
Yukimitsu Ohshiro, Munetaka Fujita, *Hideshi Muto, Masayuki Sekiguchi (CNS, the Univ. of Tolyo, *NIRS)
p.197
7P15 Ion Optics for Optically Pumped Polarized H- Ion Source
Takeshi Takeuchi*,**, Masahiro Okamura**, Anatoli Zelenski***,**** (*CNS, the Univ. of Tokyo, **RIKEN, ***TRIUMF, Canada, ****Inst. Nuclear Res., Russia)
p.200
7P16 Development of Laser Ion Source at RIKEN
Takeshi Takeuchi*,**, Takeshi Katayama*,**, Takahide Nakagawa**, Masahiro Okamura**,Toshiyuki Hattori***, Kimikazu Sasa****, Sergei Kondrashev***** (*CNS, the Univ. of Tokyo, **RIKEN, ***TIT, ****Univ. of Tsukuba, *****ITEP Moscow)
p.203
7P17 Recent Developments of RIKEN ECRISs (18GHz ECRIS and Liquid He Free SC-ECRIS)
Takahide Nakagawa, Masanori Kidera, Sandor Biri*, Tetsuro Kurita**, Yoshihide Higurashi***, Yoshitoshi Miyazawa, Masatake Hemmi, Toshiya Chiba, Tadashi Kageyama, Osamu Kamigaito, Masayuki Kase, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN, *Inst. Nuclear Research (ATOMKI), Hungary, **Univ. of Tsukuba, ***Rikkyo Univ.)
p.206
7P18 Beam Generation Test for HYPERNANOGAN and Modification of 18GHz ECR Ion Source at JAERI Takasaki
Takayuki Nara, Watalu Yokota, Yuuichi Saitoh, Yasuyuki Ishii, Kazuo Arakawa (JAERI)
p.209
7P19 RF Reference Line for KEKB
Kiyokazu Ebihara, Masaaki Suetake, Kazunori Akai, Eizi Ezura (KEK)
p.212
7P20 High Gradient Field Generation by Multi-Harmonic Superposition
Yoshihisa Iwashita, Akio Morita (ICR, Kyoto Univ.)
p.215
7P21 Development of the RF System for the Smallest Storage Ring
Yuuya Sakai, Hironari Yamada, Nobuhiko Takeichi, Yasuji Kitazawa, Isao Tohyama, Kiminori Ozaki, Kousuke Saka, Andrey. I. Kleev, Genrikh. D. Bogomolov, Jyunichi Tomimasu (Ritsumeikan Univ.)
p.218
7P22 Design of the RIKEN-SRC RF System
Naruhiko Sakamoto, Osamu Kamigaito, Akira Goto, Yoshitoshi Miyazawa, Toshiya Chiba, Hiroki Okuno, Toshinori Mitsumoto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.221
7P23 Model Test of the RIKEN-IRC Main Resonator
Naruhiko Sakamoto, Osamu Kamigaito, Yoshitoshi Miyazawa, Toshiya Chiba, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.224
7P25 Model Test of a Resonator for Flat-Top Acceleration System in the RIKEN AVF Cyclotron
Shigeo Kohara, Osamu Kamigaito, Masayuki Kase, Eiji Ikezawa, Yoshitoshi Miyazawa, Toshiya Chiba, Akira Goto (RIKEN)
p.227
7P26 High Power Test of an X-band Klystron in KEK
Shuji Matsumoto, Shuichi Tokumoto, Mitsuo Akemoto, Hajime Mizuno, Yong Ho Chin, Hiroshi Tsutsui*, Koji Takata (KEK, *GUAS)
p.230
7P27 Construction of the Charge-State Multiplier System for the RIKEN RI-Beam Factory
Osamu Kamigaito, Masayuki Kase, Yoshitoshi Miyazawa, Toshiya Chiba, Masatake Hemmi, Naruhiko Sakamoto, Shigeo Kohara, Eiji Ikezawa, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.233
7P28 Study of RF Control System for Superconducting Cavity
Etsuji Chishiro, Nobuo Ouchi, Kazuo Hasegawa, Motoharu Mizumoto, Shuichi Noguchi* (JAERI, *KEK)
p.236
7P29 Development of 100kW RF Amplifier for the RIKEN Charge State Multiplier
Yoshinobu Murakami, Yukio Kumata, Yutaka Touchi, Toshiyuki Ochi, Osamu Kamigaito*, Masatake Henmi*, Shigeo Kohara*, Eiji Ikezawa*, Takashi Fujisawa**, Shohei Hayakawa**, Takayuki Morishima**, Hiroyuki Kai** (Sumitomo Heavy Industries, *RIKEN, **Denki Kogyo Co.)
p.239
7P30 Robinson Instability under Cavity Voltage Feed-back Observation at the SPring-8 Storage Ring
Takeshi Nakamura, Takeo Takashima, Takashi Ohshima (JASRI/SPring-8)
p.242
7P31 Robinson Instability under Cavity Voltage Feed-back
Takeshi Nakamura (JASRI/SPring-8)
p.245
7P32 Super Wide Band Cavity with an All-Pass Network
Hitoshi Tamura, Shirou Ninomiya, Kouji Noda*, Kenji Sato (RCNP, *NIRS)
p.248
7P33 Study of Adiabatic Condition on Beam Compression with Barrier Bucket
Miho Fujieda, Yoshihisa Iwashita, Akira Noda, Yoshiharu Mori*, Ryosaku Muramatsu*, Chihiro Ohmori*, Yasuo Sato*, Masanobu Yamamoto*, Masahito Yoshii* (Kyoto University, *KEK)
p.251
7P34 Mode Converters for Microwave-FEL Application
Toshiyuki Ozaki (KEK)
p.254
7P35 High Power RF Test of the L-Band CW Klystron
Koichiro Hirano, Yuanlin Wang, Takehiro Ishikawa*, Isamu Sato** (JNC, *PESCO Co., Ltd., **Atomic Energy Research Inst., Nihon Univ.)
p.257
7P36 Development of a Traveling Wave Resonant Ring of JNC High-Power High-Duty Electron Linac
Masahiro Nomura, Y. L. Wang, Yoshio Yamazaki, Koichiro Hirano, Yuko Kato*, Takehiro Ishikawa**, Tomoki Komata**, Toru Hiyama** (JNC, *NESI, **PESCO)
p.260
7P37 Development of FINEMET-cores Loaded Wide-band RF Cavity For a High Intensity Proton Ring
Fumiaki Noda, Michikazu Kinsho, Kazami Yamamoto, Daiji Nishizawa, Norio Tani, Hiromitu Suzuki, Hideaki Yokomizo (JAERI)
p.263
7P38 Development of 1.2MW High Power Water Load
Yutaka Arisumi, Atsushi Miura, Kiyokazu Ebihara*, Kibatsu Shinohara, Hiroshi Nakanishi*, Eizi Ezura* (Nihon Koshuha Co., *KEK)
p.266
7P39 Development of the Industrial Electron Accelerator Ridgetron
Noriyosu Hayashizaki, Toshiyuki Hattori, Masatoshi Odera, Kouichi Nakayama*, Osamu Takeda*, Shinichi Takama*, Akiko Yamaguchi*, Katsushi Isokawa*, Kiyokazu Sato*, Keiko Iwasaki*, Takashi Fujisawa** (TIT, *Toshiba, **NIRS)
p.269
7P40 A 100kV FET Switch for a Klystron Anode Modulator
Katsuya Okamura, Motoharu Mizumoto*, Joichi Kusano*, Etsuji Chishiro*, Yoshimichi Ohnishi, Choji Yamazaki (Toshiba, *JAERI)
p.272
7P41 Power Supply System for 324 MHz Klystron of the JHF Proton Linear Accelerator
Masaaki Ono, Shozo Anami, Masato Kawamura, Eiiti Kadokura, Shoichiro Koseki*, Hiroshi Kubo*, Yuuichi Ichikawa* (KEK, *Hitachi Ltd.)
p.275
7P42 Acceleration Experiments of In-terminal ECR Ion Source for JAERI Tandem Accelerator
Makoto Matsuda, Suehiro Takeuchi, Chiaki Kobayashi* (JAERI, *Nippon Advanced Technology Co.)
p.278
7P43 Vacuun System for the RIKEN Superconducting Ring Cyclotron
Kazuo Sugii, Kumio Ikegami, Shigeru Yokouchi, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.281
7P44 Influence of External Magnetic Field on the Performance of Cold Cathode Gauges
Kazuo Sugii, Kumio Ikegami, Masao Otake, Shigeru Yokouchi, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.284
7P45 Vacuum System for the Ion Cooler Ring TARN2
Katsuhisa Chida, Tetsumi Tanabe, Yoshitsugu Arakaki, Tamaki Watanabe, Morio Yoshizawa, Toshihiro Honma *, Ichiro Katayama** (KEK-Tanashi, *NIRS, **CNS, Univ. of Tokyo)
p.287
7P46 Present Status of the Vacuum System of KSR
Hiromu Tongu, Toshiyuki Shirai, Hirokazu Fujita, Takashi Sugimura, Yoshihisa Iwashita, Akira Noda (Nuclear Science Research Facility, Institute for Chemical Research, Kyoto University)
p.290
7P47 Vacuum Design of RF-Resonator for the RIKEN Intermediate-Stage Ring Cyclotron
Toshikazu Hiasa, Yukio Kumata, Kouichi Uno (SHI), Toshinori Mitsumoto, Naruhiko Sakamoto, Kumio Ikegami, Kazuo Sugii, Yoshitoshi Miyazawa, Akira Goto (RIKEN)
p.293
7P48 Hybrid Permanent Magnets for Accelerator Applications
Kuninori Endo, Mika Masuzawa (Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization)
p.296
7P49 A Study of a Low-Ripple Power Supply for Electromagnets with a Demountable Common Mode Filter
Kenji Sato, Hiroki Taura, Shiro Ninomiya, Hitoshi Tamura (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.299
7P50 Magnet System of the Synchrotron for Hyogo Hadron Therapy Center
Jumei Matsui, Yoshihiro Ishi (Energy and Industrial Systems Center, Mitsubishi Electric Corporation), Akifumi Itano (Health and Welfare Department, Hyogo Prefectural Government), Takayuki Tsunematsu, Katsuhisa Sako (Energy and Industrial Systems Center, Mitsubishi Electric Corporation), Mitsutaka Kanazawa, Masami Torikoshi, Koji Noda, Satoru Yamada (National Institute of Radiological Sciences), Kazuhiko Hosono (Himeji Institute of Technology), Akira Noda (Institute for Chemical Research, Kyoto University), Kenji Sato (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.302
7P51 Combined Function Magnet for Compact Proton Synchrotron
Akio Morlta, Akira Noda, Yoshihisa Washita (Accelerator Laboratory, Nuclear Science Research Facility, Institute for Chemical Research, Kyoto University), Masahiro Tadokoro, Masumi Umezawa (Power & Industrial Systems R&D Division, Hitachi Ltd.)
p.305
7P52 An Application of Digital Signal Processing for Measurements of Cyclic Magnetic Field
T. Aoki (AEC), M. Kumada, K. Nishikigori, T. Togashi (National Institute of Radiological Sciences)
p.307
7P53 A Study on a High Performance Dipole Magnet for an Accelerator
Shiro Ninomiya, Kenji Sato, Tadahiro Ohishi, Shinji Ano (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.310
7P54 A Study on a High Performance Quadrupole Magnet for an Accelerator
Shiro Ninomiya, Kenji Sato, Satoshi Nakaso, Shinji Ano (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.313
7P55 Design of Magnet Rearrangement and Power Supply for SPring-8 Storage Ring Long Straight Sections
Hideki Takebe, Kouji Tsumaki, Hitoshi Tanaka, Kouichi Soutome, Keiko Kumagai, Hiroto Yonehara, Noritaka Kumagai (SPring-8 Accelerator Division)
p.316
7P56 Measurement of the AVF Cyclotron Magnetic Field by NMR
Mltsuru Kibayashi, Takane Saito, Shiro Ninomiya, Kenji Sato (RCNP), Tsukasa Nakajima (Echo Electric Co.), Yoichi Ohe, Shigeyuki Mine, Yoji Inata (SHI Accelerator Service Ltd.)
p.319
7P57 Superconducting Sector Magnets for the RIKEN Superconducting Ring Cyclotron
Takeo Kawaguchi, Hiroki Okuno, Akira Goto, Jun-ichi Ohnishi, Toshiharu Tominaka, Toshinori Mitsumoto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.322
7P58 RF Test Results of an L-Band Ssingle-Cell Niobium Cavity Installed in a Horizontal Cryostat
Tomoko Ota, Nobukazu Kakutani, Satoru Sukenobu, Yoshio Tanabe, Masahiko Takahashi, Hideo Hatakeyama, Toru Kuriyama, Yoshimichi Onishi (Toshiba Corporation), Eiji Kako, Shuichi Noguchi, Masaaki Ono, Kenji Saito, Toshio Shishido, Yoshishige Yamazaki (KEK)
p.325
7P60 Modeling of a Super-Conducting Cavity De-tuned by the Lorentz Pressure
Chihiro Tsukishima, Ken Mukugi, Yuko Kijima, Takashi Murai (Mitsubishi Electric Corporation), Nobuo Ouchi, Etsuji Chishiro, Jouichi Kusano, Motoharu Mizumoto (Japan Atomic Energy Research Institute)
p.328
7P62 Development of 7T Superconducting Wiggler Magnet - Manufacture of Reinforced Nb3Sn Coil and Experiment with a Cooling Structure -
Tsutomu Kurusu, Tsukasa Wada, Koji Ito, Yasutsugu Morii, Hideaki Maeda (Toshiba Corporation), Masami Torikoshi, Koji Noda, Masayuki Kumada, Satoru Yamada (National Institute of Radiological Sciences)
p.331
7P63 Design Study of the Injection and Extraction Systems of the RIKEN Superconducting Ring Cyclotron
Hiraki Okuno, Shiro Fujishima, Toshiharu Tominaka, Jong-Won Kim, Takeo Kawaguchi, Junichi Ohnishi, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.334
7P64 Skyshine Dose Estimation from Large Storage Ring of Electrons
Toshiso Kosako, Takeshi Iimoto, Nobuyuki Sugiura, Toshio Kawanishi (Research Center for Nuclear Science and Technology, the University of Tokyo)
p.337
7P65 Dose Estimation from Activated Radionuclides at the e-/e+ Converter of Linear Accelerator Using QAD Code
Nobuyuki Sugiura, Toshiso Kosako, Takeshi Iimoto, Toshio Kawanishi (Research Center for Nuclear Science and Technology, the University of Tokyo)
p.340
7P66 Measurements of Time Dependent Distribution of Leakage Neutrons from the Earth Shield of KEK 12-GeV PS
Syuichi Ban, Masaharu Numajiri, Takenori Suzuki, Kazutoshi Takahashi, Hikaru Sato (KEK), Shinji Yamanaka (Faculty of Engineering, Miyazaki University)
p.343
7P67 Shielding Design of the Cancer Therapy Facility Using Compact Proton Synchrotron
Yo Makita (Mitsubishi Electric Corporation), Takashi Nakamura (Cyclotron and Radioisotope Center, Tohoku University), Hiroyuki Tsuchidate, Masaharu Yamazaki (Mitsubishi Electric Corporation)
p.346
7P68 Shielding Design of RIKEN RI Beam Factory
Nobuhisa Fukunishi, Sachiko Ito, Yoshitomo Uwamino, Yasushige Yano (RIKEN)
p.349
7P69 Development of Pulse Radiolysis System by Using Femtosecond White Light Continuum
Akinori Saeki, Yasuhiro Mizutani, Takahiro Kozawa, Tamotsu Yamamoto, Shoji Suemine, Miyako Miki, Shu Seki (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University), Kiminori Ushida (RIKEN), Yoichi Yoshida, Seiichi Tagawa (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University)
p.352
7P70 Present Status of the Solar 3He(3He, 2p)α Fusion Experiment
Kyo Kume, Takahisa Itahashi, Hideaki Ohsumi, Keiji Takahisa, Nobuyuki Kudomi, Masataka Komori, Sei Yoshida, Kaoru Yamasaki, Hiroshi Toki, Hiroyasu Ejiri, Yasuki Nagai (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.355
7P71 Behavior of Various Elements in Selenium-Deficient Rats Using the Multitracer Technique
Rieko Hirunuma, Shuichi Enomoto (RIKEN)
p.358
7P72 Screening for Metals Exhibiting Altered Accumulation in Cd-Resistant Metallothionein Null Cells Using a Multitracer Technique
Takahiro Yanagiya (RIKEN), Nobumasa Imura (Department of Public Health and Molecular Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Kitasato University), Shuichi Enomoto (RIKEN), Seiichiro Himeno (Department of Public Health and Molecular Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Kitasato University)
p.361
7P73 Development of the Slow Positron Beam at ISIR in Osaka University
Yoshihide Honda, Mutsumi Tashiro, Tomohiro Yamaguchi, Pradeep K. Pujari, Shigehiro Nishijima, Norio Kimura, Takahiro Kozawa, Goro Isoyama, Seiichi Tagawa (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University)
p.364
7P74 Design, Manufacture, and Performance Test of the Injector for Hyogo Hadrontherapy Center
Kenji Sawada, Toshio Sakata, Kenji Okanishi, Hirofumi Miyazaki, Kouichi Uno, Masahiro Akiyama (SHI), Hisashi Harada (Mitsubishi Electric Corporation), Akifumi Itano, Akio Higashi, Takashi Akagi (Hyogo Prefectural Government), Atsushi Kitagawa, Kouji Noda, Satoru Yamada, Masami Torikoshi (National Institute of Radiological Sciences), Akira Noda (Kyoto University), Kazuhiko Hosono (Himeji Institute of Technology)
p.367
7P75 Development of Subpicosecond Pulse Radiolysis System
Takahiro Kozawa, Akinori Saeki, Yoshiro Numata, Kazumasa Okamoto, Tamotsu Yamamoto (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University), Shoji Suemine (Unicon System), Yoichi Yoshida, Seiichi Tagawa (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University)
p.370
8P1 Design and R&D's of Accelerator Components for the VSX Light Source
Tadashi Koseki, the VSX Accelerator Group (Synchrotron Radiation Laboratory (SRL), the Institute for Solid State Physics (ISSP), the University of Tokyo)
p.373
8P2 Design Study of High Brilliant 1 GeV Compact SR Ring
Shinji Shibuya, Takeshi Takayama (Laboratory for Quantum Equipment Technology, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
p.376
8P3 Evaluation of Optical Resonator for the JAERI Far-Infrared Free Electron Laser
Ryoji Nagai, Masaru Sawamura, Ryoichi Hajima, Nobuhiro Kikuzawa, Nobuyuki Nishimori, Toshiyuki Shizuma, Eisuke Minehara (Free-Electron Laser Laboratory, Advanced Photon Research Center, JAERI)
p.379
8P4 Status of Compact SR Ring "AURORA-2S"
Hiroki Miyade, Hirohiko Murata, Daizo Amano, Toshitada Hori, Takeshi Takayama (Research & Development Center, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
p.382
8P5 Study to Improve Longitudinal Lasing Stability of the UVSOR-FEL Deteriorated by Unstable Optical Cavity
Shigeru Koda, Masahito Hosaka, Jun-ichiro Yamazaki, Hiroyuki Hama (Institute for Molecular Science)
p.385
8P6 Status of the Free Electron Laser Experiments with the Storage Ring NIJI-IV in 1999
Norihiro Sei, Kawakatsu Yamada, Tomohisa Mikado, Hideaki Ohgaki (Electrotechnical Laboratory), Tetsuo Yamasaki (Institute of Advanced Energy, Kyoto University)
p.388
8P7 Development of Monochromatic X-Ray Source Using the Linac for FEL at Nihon University
Yasushi Hayakawa, Isamu Sato, Kazuo Sato, Ken Hayakawa, Toshinari Tanaka (Atomic Energy Research Institute, Nihon University), Hiroyuki Nakazawa, Kazue Yokoyama, Kouichi Kanno, Takeshi Sakai (College of Science and Technology, Nihon University)
p.391
8P8 Radiation from the FEL Undulator at Nihon University
Hiroyuki Nakazawa (College of Science and Technology, Nihon University), Isamu Sato, Ken Hayakawa, Toshinari Tanaka, Kazuo Sato, Yasushi Hayakawa, Ichiro Kawakami, Yoichi Matsubara (Atomic Energy Research Institute, Nihon University), Kazue Yokoyama, Takeshi Sakai, Koichi Kanno (College of Science and Technology, Nihon University), Shozo Anami, Shigeki Fukuda, Hitoshi Kobayashi, Atsushi Enomoto, Satoshi Ohsawa, Seiya Yamaguchi, Takuya Kamitani, Masahiro Kato, Kimichika Tsuchiya (KEK), Masayuki Kawai (Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)
p.394
8P9 Development of EM Software for the Dynamic Excitation of Steering Magnets in an APPLE Type Undulator
Yoichi Hiramatsu, Taihei Shimada, Yoshikazu Miyahara (Japan Synchrotron Radiation Research Institute)
p.397
8P10 Development of EMA Software for the Periodic Movement of Magnet Arrays in an APPLE Type Undulator
Yoichi Hiramatsu, Taihei Shimada, Yoshikazu Miyahara (Japan Synchrotron Radiation Research Institute)
p.400
8P11 XY-Coupling Correction at KEK Photon Factory
Masahiro Katoh, Toshiyuki Mitsuhashi (Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization)
p.403
8P12 Design of a 1.8 GeV Synchrotron Light Source
Masahiro Katoh (Photon Factory, Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organisation), Shigeru Sato, Shoji Suzuki (Tohoku University)
p.406
8P13 Measurement of Longitudinal Coupling Impedance at KEKB
Takao Ieiri, Kazunori Akai, Nobumasa Akasaka (KEK)
p.409
8P14 Simulation Study on Low Emittance Beam Tuning in KEK-ATF Damping Ring
Kiyoshi Kubo, Junji Urakawa, Hitoshi Hayano (KEK)
p.412
8P15 Electron Beam Instability and Stabilization by Dilute Plasma in the Dielectric-Loaded Slab-Symmetric Waveguide
Naotoshi Kirihara, Toshimitsu Nishino, Hiroaki Ito, Noboru Yugami, Yasushi Nishida (Department of Energy and Environmental Science, Graduate School of Engineering, Utsunomiya University)
p.415
8P16 Preliminary Design of a New Central Region for the RIKEN AVF Cyclotron
Jong-Won Kim, Akira Goto (The Institute of Physical and Chemical Research)
p.418
8P17 Beam Orbit Distortion Caused by Temperature Fluctuation of Cooling Water at SPring-8 Storage Ring
Keiko Kumagai, Kouichi Soutome, Hitoshi Tanaka, Hiroto Yonehara, Noritaka Kumagai (SPring-8)
p.420
8P18 COD Correction of the VSX Light Source
Kentaro Harada, Masanori Satoh, Hiroyuki Takaki, Tadashi Koseki, Norio Nakamura, Yukihide Kamiya (Synchrotron Radiation Laboratory, ISSP, the University of Tokyo), Yukinori Kobayashi (KEK-PF)
p.423
8P21 Observation of Transverse Instabilities Using Bunch-by-Bunch Beam Diagnostic System in KEK-PF
Akira Mochihashi (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University), Yasunori Tanimoto, Takashi Obina, Toshio Kasuga (High Energy Accelerator Research Organization)
p.426
8P22 Observation of Quadrupole Mode Frequency and Its Connection with Beam Loss
Tomonori Uesugi, Shinji Machida, Yoshiharu Mori (High Energy Accelerator Research Organization Tanashi Branch), Masanori Ikegami (JAERI), Koji Noda (NIRS), Shiro Ninomiya, Akira Mochihashi, Toshiyuki Oki (RCNP), Dai Arakawa, Takeshi Toyama (KEK)
p.429
8P23 Lattice Design of the Synchrotrons for the KEK/JAERI Joint Project
Shinji Machida, Yoshiharu Mori, Chihiro Ohmori (KEK-Tanashi), Hideaki Yokomizo, Michikazu Kinsho, Hiromitsu Suzuki, Norio Tani (JAERI), Yoshihiro Ishi (Mitsubishi Electric Co., Ltd.), Fumiaki Noda (Hitachi Ltd.), Koichi Nakayama (Toshiba Corp.), Shinji Shibuya (Sumitomo Heavy Industry)
p.432
8P24 Analysis of the Injection and Extraction Systems for the RIKEN Superconducting Ring Cyclotron
Shiro Fujishima, Hiroki Okuno, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.435
8P25 Design Studies on Beam Transport System of RIKEN RI Beam Factory
Nobuhisa Fukunishi, Kensuke Kusaka, Hiroyoshi Sakurai, Toshiyuki Kubo, Teruyasu Nagafuchi, Hiroki Okuno, Toshinori Mitsumoto, Shiro Fujishima, Masayuki Kase, Akira Goto, Yasushige Yano (RIKEN)
p.438
8P26 A Plan of a New Control System for the RIKEN Ring Cyclotron Using EPICS System
Masahiro Kaji (Mitsubishi Electric Corporation), Misaki Kobayashi, Makoto Nagase, Ichiro Yokoyama, Toshiya Tanabe, Masayuki Kase (RIKEN), Makoto Sugimoto (Mitsubishi Electric Control Software Corporation)
p.441
8P27 Two Years of the Synchrotron Radiation Source HiSOR
Kiminori Goto (Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Hiroshima University)
p.444
8P28 The Accelerator Control System for the Hyogo Hadrontherapy Center
Teruhiro Kokubo, Shinji Ueda (Energy and Industrial System Center, Mitsubishi Electric Corporation), Akifumi Itano (Health and Welfare Department, Hyogo Prefectural Government), Satoru Yamada, Masami Torikoshi, Koji Noda (National Institute of Radiological Sciences), Akira Noda (Institute for Chemical Research, Kyoto University), Kenji Sato (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.447
8P29 Construction of Personal Computer Control System for the JAERI AVF Cyclotron
Takashi Agematsu, Kazuo Arakawa (Japan Atomic Energy Research Institute), Satoshi Ishiro (Beam Operation Co. Ltd.), Masanori Tachibana (Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
p.450
8P30 Cocktail Beam Acceleration Technique at JAERI AVF Cyclotron (II)
Ikuo Ishibori, Mitsuhiro Fukuda, Susumu Okumura, Kazuo Arakawa, Hiroyuki Tamura, Watalu Yokota, Takashi Agematsu, Takayuki Nara, Yoshiteru Nakamura (Advanced Radiation Technology Center, JAERI)
p.453
8P31 Effect of Phase Relation Between Ripples of Ring Dipole and Quadrupole Magnets on Time Structure of the Slow Extracted Beam
Akira Noda, Akio Morita (Institute for Chemical Research, Kyoto University), Koji Noda, Masayuki Kumada (NIRS), Kazuo Hiramoto, Hiroshi Kubo (Hitachi Co. Ltd.)
p.456
8P32 KEKB Beam Loss Monitors
John W. Flanagan, Shigenori Hiramatsu, Kotaro Satoh, Mitsuo Kikuchi (KEK)
p.459
8P33 Development of Automatic Beam-Size Measurement System for KEKB
John W. Flanagan, Toshiyuki Mitsuhashi, Shigenori Hiramatsu (KEK)
p.462
8P34 Design of JHF-MEBT with RF-Chopper
Shinian Fu (CIAE), Takao Kato (KEK)
p.465
8P35 Direct Beam Injection Lines to PF and AR Rings
Kuninori Endo, Atsushi Enomoto, Takuya Kamitani (High Energy Accelerator Research Organization), Masahiro Katoh (Accelerator Laboratory, Institute of Materials Structure Science), Mitsuo Kikuchi, Motohiro Kihara (High Energy Accelerator Research Organization)
p.468
8P36 Beam Energy Measurement by the Time-of-Flight Technique
Susumu Okumura, Kazuo Arakawa, Mitsuhiro Fukuda, Ikuo Ishibori, Hiroyuki Tamura, Takashi Agematsu, Takayuki Nara, Watalu Yokota (JAERI)
p.471
8P37 Emittance Measurements of FEL Linac at Nihon University
Kazue Yokoyama (College of Science and Technology, Nihon University), Isamu Sato, Ken Hayakawa, Toshinari Tanaka, Kazuo Sato, Ichiro Kawakami, Yoichi Matsubara, Yasushi Hayakawa (Atomic Energy Research Institute, Nihon University), Hiroyuki Nakazawa, Koichi Kanno, Takeshi Sakai (College of Science and Technology, Nihon University), Kazuo Nakahara, Akira Yagishita, Shozo Anami, Shigeki Fukuda, Hitoshi Kobayashi, Atsushi Enomoto, Satoshi Ohsawa, Tetsuo Shidara, Seiya Yamaguchi, Tsuyoshi Suwada, Takuya Kamitani, Masahiro Kato, Kimichika Tsuchiya (High Energy Accelerator Research Organization)
p.473
8P38 Study on Bunch Compression by Use of the Wake Fields
Ryukou Kato, Hiroshi Kobayashi, Tetsuya Igo, Goro Isoyama (The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University)
p.476
8P39 Basic Design of Beam Diagnostic Device for Injection Line of the JAERI Tandem Accelerator
Susumu Hanashima (Japan Atomic Energy Research Institute)
p.479
8P40 An All-Digital Low Level RF System Based on FPGA Technology
Akihiko Maruyama, Hisashi Harada, Taizo Iwami, Yo Makita, Kumiko Miura, Masakazu Nakanishi, Tetsuya Nakanishi, Chihiro Tsukishima (Mitsubishi Electric Corporation)
p.481
8P41 Photon Counting Method for High Flux Pulsed Laser-Compton Backscattered Photons Based on Poisson Model
Toshiteru Kii (Institute of Advanced Energy, Kyoto University), Hiroyuki Toyokawa, Hideaki Ohgaki (Quantum Radiation Division, Electrotechnical Laboratory), Takashige Baba (Department of Applied Physics, Tokyo Institute of Technology), Tatsushi Shima, Yasuki Nagai (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.484
8P42 Secondary Emission Monitor with Electron Multiplier
M. Kanazawa (National Institute of Radiological Sciences), K. Ichinohe, T. Nakajima, A. Komiyama (Accelerator Engineering Corporation), S. Sato (National Institute of Radiological Sciences)
p.486
8P43 Flying Wire Beam Profile Monitors at the KEK PS
Susumu Igarashi, Dai Arakawa (KEK), Kiyomi Koba (KEK-Tanashi), Hikaru Sato, Takeshi Toyama, Masahito Yoshii (KEK)
p.489
8P44 Heavy Ion Microbeam Project in RIKEN Ring Cyclotron-2
Misaki (Kobayashi) Komiyama, Nobuhisa Fukunishi, Akira Yoneda, Masayuki Kase, Yasushige Yano (RIKEN)
p.492
8P45 An Experimental Study of Slow Extraction by Kicks of RF Quadrupole and RF Dipole Electric Fields
Kenji Sato, Toshiyuki Oki, Satoshi Hidaka, Shiro Ninomiya, Hitoshi Tamura (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)
p.495
8P46 Fast Orbit Feedback Control System for the VSX Ring
Masanori Satoh, Kentaro Harada, Hiroyuki Takaki, Tadashi Koseki, Norio Nakamura, Yukihide Kamiya (Synchrotron Radiation Laboratory, Institute for Solid State Physics, the University of Tokyo), Katsushi Hanawa (Toshiba Corp. Power Systems & Services Company), Takashi Obina (Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization)
p.498
8P47 Polarized Beam Acceleration in the Synchrotron
Hikaru Sato (KEK)
p.501
8P48 Measurement of the Beam Size at SR Center of Ritsumeikan University by the SR Interferometer
Yasukazu Yamamoto (SR Center, Ritsumeikan University), Ichiro Sakai (Faculty of Science and Engineering, Ritsumeikan University), Toshiyuki Mitsuhashi (High Energy Accelerator Research Organization), Daizo Amano (Research & Development Center, Sumitomo Heavy Industries), Hiroshi Iwasaki (SR Center, Ritsumeikan University)
p.504
8P49 Beam Position Monitor of the Synchrotron at Hyogo Hadron Therapy Center
Yuichi Yamamoto (Energy and Industrial Systems Center, Mitsubishi Electric Corporation), Akifumi Itano (Health and Welfare Department, Hyogo Prefectural Government), Masanori Arakawa, Akio Sakai (Energy and Industrial Systems Center, Mitsubishi Electric Corporation), Kazuhiro Hosono (Himeji Technical College), Mitsutaka Kanazawa (National Institute of Radiological Sciences), Akira Noda (Institute for Chemical Research, Kyoto University), Koji Noda (National Institute of Radiological Sciences), Kenji Sato (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University), Masami Torikoshi, Satoru Yamada (National Institute of Radiological Sciences)
p.507
8P50 Electron Jet Generation by Laser Plasma
Hideki Dewa (Japan Atomic Energy Research Institute), Takako Fukuda (Nagoya University), Noboru Hasegawa, Tomonao Hosokai, Masaki Kando (Japan Atomic Energy Research Institute), Yasuteru Kodaka (Nagoya University), Shuji Kondo, Hideyuki Kotaki (Japan Atomic Energy Research Institute), Nasr A. Mohamed Hafz (The University of Tokyo), Kazuhisa Nakajima (Japan Atomic Energy Research Institute), Kimio Niwa (Nagoya University), Mitsuru Uesaka (The University of Tokyo)
p.510
8P51 Test of Non-Destructive Beam Profile Monitor at HIMAC
Hiroyuki Ogawa (Accelerator Engineering Corporation), Toshihiro Honma (National Institute of Radiological Sciences), Yoshinobu Sano (Accelerator Engineering Corporation), Koji Noda, Eiichi Tatkada, Shinji Sato (National Institute of Radiological Sciences), Hirotsugu Ogawa (Accelerator Engineering Corporation)
p.513
8P52 Observation of the Injection Beam Behaviour at the Photon Factory Storage Ring
Yukinori Kobayashi, Takashi Obina (Photon Factory, KEK)
p.516
8P53 Energy Analysis of a H- Beam Using Detached Electrons
Katsuhiro Shinto (KEK), Masayuki Takahashi (Miyazaki University), Masahiro Yoshimoto (Doshisha University), Akira Takagi, Yoshiharu Mori (KEK)
p.519
8P54 Measurement of Beam Parameters on the Synchrotron Light Source HiSOR
Fumitarou Masaki, Shuji Takenaka (Graduate School of Science, Hiroshima University), Kiminori Goto, Katsuhide Yoshida (Hiroshima Synchrotron Radiation Center, Hiroshima University), Toshio Kasuga, Masahiro Katoh, Takashi Obina, Makoto Tobiyama (High Energy Accelerator Research Organization), Daizou Amano, Toshitada Hori, Takeshi Takayama (Laboratory for Quantum Equipment Technology, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
p.522
8P55 Vertical Beam Size Measurement of the SPring-8 Storage Ring by Visible Synchrotron Radiation Interferometer
Mitsuhiro Masaki, Shiro Takano, Hitoshi Tanaka, Kouichi Soutome, Masaru Takao, Masaya Oishi, Kazuhiro Tamura, Masazumi Shoji, Shigeki Sasaki, Haruo Ohkuma (SPring-8)
p.525
8P56 Numerical Analysis of the Electron Beam Micro-Pulses Width Measurement Method Using Standing Waves
Shusuke Nisiyama (Division of Quantum Energy Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University), Hiroyasu Itoh (Department of Architecture, Faculty of Fine Arts, Dohto University), Satoshi Tomioka, Takeaki Enoto (Division of Quantum Energy Engineering, Graduate School of Engineering, Hokkaido University)
p.528
8P57 Tune Measurement of the SPring-8 Booster Synchrotron
Tsuyoshi Aoki, Takashi Ohshima, Kenji Fukami, Naoyasu Hosoda, Hiroto Yonehara (SPring-8)
p.531
8P58 Excitation of Betatron Oscillation under Finite Chromaticity
Takeshi Nakamura (SPring-8)
p.534
8P59 Energy Spread Measurement of the SPring-8 Storage Ring with Chromatic Sideband Peak Height of Betatron Oscillation Spectrum
Takeshi Nakamura, Shiro Takano, Mitsuhiro Masaki, Kouichi Soutome, Keiko Kumagai, Takashi Ohshima, Kouji Tsumaki (SPring-8)
p.537
8P60 Observation of the Single-Bunch Instabilities in the SPring-8 Storage Ring
Takeshi Nakamura, Shiro Takano, Mitsuhiro Masaki, Kouichi Soutome, Masaru Takao, Keiko Kumagai, Takashi Ohshima, Shinya Ohishi, Kazuhiro Tamura, Kouji Tsumaki, Taihei Shimada, Haruo Ohkuma, Masazumi Shoji, Shigeki Sasaki (SPring-8)
p.540
8P61 Single-Bunch Instabilities in the SPring-8 Storage Ring: Comparison with Simulation Based on Estimated Impedance
Takeshi Nakamura (SPring-8)
p.543
8P62 Measurement of Single Bunch Impurity in SPring-8 Storage Ring Using a Light Shutter System
Kazuhiro Tamura (RIKEN)
p.546
8P63 Electron Coolers in MUSES Project
Toshiya Tanabe, Takahito Rizawa, Kiyotaka Ohtomo, Takeshi Katayama (RIKEN), Evgeny Syresin, Anatoly Sidorin, Igor Meshkov (Joint Institute for Nuclear Research)
p.549
8P64 Timing System for Multi-Bunch/Multi-Train Operation at ATF-DR
T. Naito, H. Hayano, J. Urakawa (KEK)
p.552
8P65 Bunch by Bunch Feedback Systems for KEKB Rings
Makoto Tobiyama, Eiji Kikutani, John W. Flanagan (Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization)
p.555
8P66 Beam Dump for High Power Electron Beam at JNC
Hayanori Takei (JNC), Yasushi Takeda (PSI), Makoto Hasegawa (JNC)
p.558
8P67 Wideband Beam DCCTs with Parallel Feedback Circuits
Shigenori Hiramatsu, Mitsuhiro Arinaga (KEK)
p.561
8P68 Experimental Studies of Discharge under Magnetic Field for the Electron Gun Design of the ACR Electron-Cooler
Takahito Rizawa, Toshiya Tanabe (RIKEN), Akira Yamashita, Shinichi Takama, Makoto Ushijima (Toshiba Co.), Takeshi Katayama (RIKEN)
p.564
8P69 Beam Tuning with a Real-Time Spectrum Analyzer at HIMAC Synchrotron
Hiroshi Izumiya, Yoshinobu Sano, Takeo Nakajima, Satoshi Ogawa, Takashi Aoki (Accelerator Engineering Corporation), Mitsutaka Kanazawa, Eiichi Takada, Koji Noda (National Institute of Radiological Sciences)
p.567
8P70 Plasma Cathode Using Single-T3 Laser Beam-Wakefield Wavebreaking in Plasmas
Nasr Hafz, Mitsuru Uesaka (Nuclear Engineering Research Laboratory, Graduate School of Engineering, the University of Tokyo), James Koga (JAERI, Kansai Research Establishment), Kazuhisa Nakajima (Nuclear Engineering Research Laboratory, Graduate School of Engineering, the University of Tokyo, JAERI, Kansai Research Establishment, High Energy Accelerator Organization), Sergei Bulanov (General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences)
p.570
8P71 Infrared Free Electron Laser Facilities Employing a 150-MeV Linac Injector for Saga 1-GeV Synchrotron
Takio Tomimasu (FELI), Masato Yasumoto (Osaka National Research Institute, AIST), Yuuji Ochiai, Masahiko Ishibashi, Tatsuhiko Murayama (Industry Promotion Division, Saga Prefectural Government)
p.573